Zgodnie z obowiązującymi przepisami o kształceniu zawodowym każdy uczeń, który ukończy zasadniczą szkołę zawodową/szkołę branżową I Stopnia powinien przystąpić do egazminu zawodowego, przy czym:
1. Uczniowie, którzy odbywali praktykę zawodową w naszej szkole lub u pracodawcy nie zrzeszonego w Cechu Rzemiosł Różnych, zdają egzamin zawodowy, nazywany "Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje w Zawodzie" na terenie naszej szkoły ale przed komisją powołaną przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Jaworznie.
Egzamin skład się z dwóch części: części pisemnej trwającej 60 minut (tzw. teoretyczny),
części praktycznej trwającej 240 minut (tzw. praktyczny).
Uczniowy, którzy uzyskają wymaganą co najmniej minimalną ilość punktów otrzymują "państwowy" Certyfikat w języku polskim oraz wybranym obcym, uprawniający do wykonywania zawodu na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

2. Uczniowie, którzy obywali praktykę zawodową u pracodawcy zrzeszonego w Cechu Rzemiosł Różnych zdają egzamin zawodowy tzw. czeladniczy, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo czeladnicze uprawniające do wykonywania zawodu w Polsce i państwach Unii Europejskiej.

HARMONOGRAM
EGZAMINU POTWIERDZAJ
ĄCEGO KWALIFIKACJE W
ZAWODZIE
(kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach
z 31 marca 2017 r.)


Sesja 2. Czerwiec - lipiec 2018

Termin składania deklaracji na sesję
Czerwiec - lipiec 2018 do 18 lutego 2018 r.!!!!!

Część pisemna:

19 czerwca 2018 r.

Część praktyczna:

Od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

.
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji
Czerwiec - lipiec
31 sierpnia 2018 r.

Szkoła Branżowa I Stopnia - ZSZ
Informacje o szkole
Plan zajęć
Praktyki zawodowe
Egzaminy zawodowe
Wykaz podręczników